GDPR – INFORMARE DE CONFIDENŢIALITATE
FUNDAŢIA ANYA

Pentru Fundaƫia ANYA reprezintă o prioritate permanentă asigurarea protecţiei şi a utilizării adecvate a datelor cu caracter personal. În mod constant îmbunătăţim securitatea şi măsurile de confidenţialitate a datelor pentru a asigura cele mai înalte standarde. În ultima vreme se vorbeşte tot mai mult despre Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (denumit în cele ce urmează “GDPR”), care consolidează drepturile persoanelor vizate şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Acesta a intrat în vigoare începând cu 25 mai 2018.

1. Care sunt reglementările în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal?
Legea actuală (677/2001) şi Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016 / GDPR, care va abroga şi va înlocui legea 677/2001 la 25 mai 2018, descriu datele cu caracter personal ca fiind orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un identificator online, precum și unul sau mai mulţi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice. Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menţionate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informaţie sau prin corelare cu orice altă informaţie aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să intre în posesia acestuia.În conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare adatelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

2. Cine este FUNDAŢIA ANYA?
FUNDAŢIA ANYA desfaşoară activităƫi din 2011 în domeniile culturii, educaƫiei, sportului, protecƫiei mediului, social şi umanitar din România. Scopul fundaƫiei este de a iniƫia, coordona şi urmări realizarea unor programe de servicii în domeniile culturii, educaƫiei, sportului, protecƫiei mediului, social şi umanitar, în colaborare cu administraƫia publică locală, cu organizaƫiile neguvernamentale sau cu alƫi reprezentanƫi ai societăƫii civile, care să vizeze în special categoriile defavorizate: tineri, someri, vârstnici, femei etc. De asemenea, Fundaƫia ANYA are ca scop sprijinirea tinerilor cu abilităƫi speciale, talentaƫi, cu inclinaƫii spre domeniile: învăƫământ, educaƫie, cultura, arta şi sport, pentru a atinge noi performanƫe.

3. Ce date personale sunt prelucrate de către FUNDAŢIA ANYA la data acestei Informari de confidenţialitate?
FUNDAŢIA ANYA poate să prelucreze oricare dintre următoarele categorii de date personale care v-ar putea viza: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, carte de identitate, CNP, data de naştere, sex, permis de conducere, situaţie financiară, nivel de studii, înregistrări audio/video, fotografii, date privind sănătatea, starea civilă, membrii familiei, apartenenţa la partide politice, etc., precum şi copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus.

4. Cum gestionează FUNDAŢIA ANYA datele dumneavoastră cu caracter personal?
FUNDAŢIA ANYA respectă obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei naţionale şi al GDPR prin acţiuni precum: actualizarea datelor cu caracter personal; stocarea şi distrugerea acestora în siguranţă; evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date; aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal; protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat şi divulgării; etc.

5. În ce scopuri vă poate prelucra FUNDAŢIA ANYA datele cu caracter personal?
FUNDAŢIA ANYA poate utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri: încheierea şi executarea contractelor de sponsorizare; desfăşurarea de activităţi de marketing direct; operarea şi urmărirea activităţilor pe canalele media sociale; etc.

6. În ce situații este justificată prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?
FUNDAŢIA ANYA îşi poate ȋntemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:
Consimţământ: persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu character personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Executarea unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
Respectarea obligaţiilor legale: prelucrarea este necesară pentru a respecta obligații ale operatorului care provin din legi sau alte acte normative.
Interesele vitale ale persoanei vizate: prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
Interes public sau autoritate publică: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.
Interesul legitim al operatorului: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care implică protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

7. În ce situații se pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte părți?
Pot exista situații ȋn care să fie necesară transferarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către anumiți sponsori/furnizori/împuterniciţi care prestează servicii fundaƫiei noastre/în numele fundaƫiei noastre. În cazul în care trebuie să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei terţe părţi, vom face acest lucru numai după obţinerea consimţământului dumneavoastră sau în scopul derulării unui contract, cu excepţia cazului în care suntem obligaţi din punct de vedere legal să procedăm altfel.
Orice terţe părţi cărora le comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în siguranţă şi să le folosească doar pentru a presta activitatea pentru care au fost împuterniciți în condițiile legii sau serviciul contractat. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, conform procedurilor noastre, emise în acord cu acestea.

8. Care este durata prelucrării/reţinerii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul și FUNDAŢIA ANYA nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către FUNDAŢIA ANYA a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.
Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse după împlinirea duratei minime legale de păstrare.

9. Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări (exemplu: schimbarea prenumelui, numelui, adresa de e-mail) sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la office@fundatiaanya.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați, după cum nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

10. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?
Cu excepţia cazului în care sunteţi supus unei exceptări în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:
Dreptul de acces – aveţi dreptul de a solicita o copie a informaţiilor pe care le deţinem despre dumneavoastră.
Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să corectaţi datele pe care le deţinem despre dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete.
Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţinem să fie şterse din evidenţele noastre.
Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.
Dreptul la portabilitate – aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem despre dumneavoastră către o altă organizaţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.
Dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio circumstanță.
Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. profilarea) – aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate (de exemplu prin crearea de profile).
Dreptul de a adresa sesizări – în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră de acces la date cu caracter personal care vă aparţin, vă vom oferi un motiv pentru refuz. Ȋn cazul ȋn care sunteți nemulţumit de răspuns, puteţi adresa sesizări către responsabilul pentru protecția datelor din cadrul FUNDAŢIEI ANYA şi / sau autorităţilor relevante (ANSPDCP).
În cazul în care temeiul prelucrării este constituit de consimţământul dumneavoastră, vă reamintim că puteţi revoca acest consimţământ în orice moment.
Începând cu data de 25 mai 2018, punem la dispoziţia tuturor persoanelor vizate un formular de revocare a consimţământului în formă fizică, la sediul FUNDAŢIEI ANYA.
În cazul în care consimţământul este singurul motiv de legalitate a prelucrării, orice prelucrare a datelor dumneavoastră personale va înceta odată ce aţi revocat acest consimţământ, dar acest lucru nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal care a fost realizată ȋnainte de revocare.

10. Care sunt circumstanţele speciale?
Transferul datelor în străinătate – Dacă datele cu caracter personal vor fi transferate în ţări sau teritorii din afara UE, vă vom comunica detalii cu privire la modul în care datele vor fi protejate, împreună cu detalii despre modul de obţinere a garanţiilor relevante.
Luarea de decizii automate – Dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prin acte de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii despre orice astfel de prelucrare împreună cu informaţii despre logica implicată şi despre semnificaţia şi consecinţele prelucrării.
Prelucrarea ulterioară – Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind protecţia datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării şi stabilirea scopurilor relevante şi a condiţiilor de prelucrare. Când şi ori de câte ori este necesar, vom căuta obținerea consimţământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.

11. Cum ne puteți contacta?
Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta în acest moment, prin intermediul canalelor actuale de comunicare – adresa de e-mail: office@fundatiaanya.ro sau numarul de telefon: 0741.219.410.
Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a vă exercita drepturile de protecţie a datelor (data intrării în vigoare a Regulamentului general UE privind protecţia datelor cu caracter personal / GDPR) şi pentru a adresa întrebări sau reclamaţii privind protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal, veţi putea utiliza următoarele date de contact:
Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal al FUNDAŢIEI ANYA:

E-mail: office@fundatiaanya.ro

Adresă: FUNDAŢIA ANYA, cu sediul în Craiova, str. Florilor, nr. 10, bl. 5, sc. 1, et. 1, ap. 7, judeţul Dolj

Comunicările trimise prin poșta vor trebui trimise cu mențiunea “în atenția Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal al FUNDAŢIEI ANYA”.Pentru aspecte specifice legate de subiectul datelor cu caracter personal, vă rugăm vizitați secțiunea relevantă din cadrul website-ului www.fundatiaanya.ro.